Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията / З У Т/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация/ на част от квартал 42 по ПУП на  гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като УПИ ІІІ-1128, УПИ ІV-1128,  УПИ V-1128, УПИ ХІ-1128, УПИ ХІІ-1128 и УПИ ХІІІ-1128, отредени за жилищно строителство се обединят в нов УПИ ІІІ-1128 – отреден за жилищно строителство и магазин.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от З У Т  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

SKMBT_C22017091413510
SKMBT_C22017091413501
SKMBT_C22017091413500