На основание чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ за терен за допълнителна площадка за монтаж на трошачно-каменна машина към цех за обрязване на плочи в ПИ /поземлен имот/ с №216016 в землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от З У Т  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

SKMBT_C22017091314010
SKMBT_C22017091314020