О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2023/2024 г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадена заповед по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Ивайловград ще се проведат в сградата на ОСЗ Ивайловград на 23 и 24 август 2023г.

Заседанията на комисията са оповестени в сградата на ОСЗ Ивайловград и са публикувани на интернет страниците на Община Ивайловград и Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

Стефан Танев

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ