О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Ивайловград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Ивайловград по следния график:

На 22.08.2022г.

с. Славеево – 9.00 часа

с. Драбишна – 9.30 часа

с. Свирачи – 10.00 часа

с. Белополяне – 10.30 часа

с. Сив кладенец – 11.00 часа

с. Одринци – 11.00 часа

с. Мандрица – 11.00 часа

с. Долно Луково – 11.30 часа

с. Горно Луково – 11.30 часа

с. Меден Бук – 11.30 часа

гр. Ивайловград – 12.00 часа

с. Сборино – 13.00 часа

с. Черничино – 13.30  

с. Хухла – 14.00 часа

с. Камилски дол – 14.30 часа

с. Покрован – 15.00 часа

с. Кобилино –  15.30 часа

с. Плевун – 16.00 часа

с. Брусино – 17.00 часа

На 23.08.2022г.

с. Долноселци  – 09.00 часа

с. Горноселци – 09.00 часа

с. Черни рид  – 09.00 часа

с. Кондово – 09.30 часа

с. Железари  – 09.30 часа

с. Костилково – 09.30 часа

с. Попско – 10.00 часа

с. Белополци – 10.00 часа

с. Пашкул – 10.30 часа

с. Казак – 10.30 часа

с. Карловско – 11.00 часа

с. Соколенци – 11.30 часа

с. Чучулига – 12.00 часа

с. Планинец  – 13.00  часа

с. Конници – 13.30 часа

с. Гугутка  – 14.00 часа

с. Бели дол – 14.00 часа

с. Бял градец – 14.00 часа

с. Железино – 14.30 часа

с. Нова Ливада – 14.30 часа

с. Пъстроок – 14.30 часа

с. Розино – 15.00 часа

с. Бубино – 15.30 часа

с. Ламбух – 16.00 часа

с. Ленско – 16.30 часа

с. Орешино – 17.00 часа

с. Глумово – 17.30 часа

     

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Ивайловград, както и на интернет страниците на община Ивайловград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

Стефан Танев

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

6570 гр. Ивайловград, ул. Орфей №1 ет. 1,тел/факс. 03661/6325

E-mail: odz_osz_ivajlovgrad@abv.bg