О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Ивайловград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Ивайловград по следния график:

На 30.08.2023 г.

с. Славеево – 9.00 часа
с. Драбишна – 9.30 часа
с. Свирачи – 10.00 часа
с. Белополяне – 10.30 часа
с. Сив кладенец – 11.00 часа
с. Одринци – 11.00 часа
с. Мандрица – 11.00 часа
с. Долно Луково – 11.30 часа
с. Горно Луково – 11.30 часа
с. Меден Бук – 11.30 часа
гр. Ивайловград – 12.00 часа
с. Сборино – 13.00 часа
с. Черничино – 13.30
с. Хухла – 14.00 часа
с. Камилски дол – 14.30 часа
с. Покрован – 15.00 часа
с. Кобилино – 15.30 часа
с. Плевун – 16.00 часа
с. Вис – 16.30 часа
с. Ветрушка – 17.00 часа

На 31.08.2023 г.

с. Долноселци – 09.00 часа
с. Горноселци – 09.00 часа
с. Черни рид – 09.00 часа
с. Кондово – 09.30 часа
с. Железари – 09.30 часа
с. Костилково – 09.30 часа
с. Попско – 10.00 часа
с. Белополци – 10.00 часа
с. Карловско – 11.00 часа
с. Соколенци – 11.30 часа
с. Чучулига – 12.00 часа
с. Планинец – 13.00 часа
с. Конници – 13.30 часа
с. Гугутка – 14.00 часа
с. Бели дол – 14.00 часа
с. Бял градец – 14.00 часа
с. Железино – 14.30 часа
с. Нова Ливада – 14.30 часа
с. Пъстроок – 14.30 часа
с. Розино – 15.00 часа
с. Бубино – 15.30 часа
с. Ламбух – 16.00 часа
с. Ленско – 16.30 часа
с. Орешино – 17.00 часа
с. Глумово – 17.30 часа