На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Ивайловград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Ивайловград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската  2022/2023г.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2022г., при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности, съгласно чл.72, ал.5 от ППСЗПЗЗ.

За информация на ползвателите на земеделски земи, изготвените предварителни регистри и регистри на дублираните имоти са на разположение в ОСЗ Ивайловград.

Обявата за предварителните регистри е публикувана в сградата на общинската служба по земеделие, в кметствата, в интернет страниците на Община Ивайловград и на Областна дирекция “Земеделие” гр.Хасково.