О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПРЗ /подробния устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ І-557, за автостопанство от квартал 19 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, като същия се отреди за обществено обслужване-складове за алкохолни и безалкохолни напитки, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, хотел и услуги с устройствени показатели Н-до 15 м.; Пл. – до 60%; Кинт – 2,0 и Оз – мин. 30%.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

ПУП-ПРЗ УПИ I-557, кв. 19