На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че със Заповед № 196 от 18.04.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), като “УПИ XXXI от кв.83 по ПУП на гр. Ивайловград, община Ивайловград се раздели на УПИ XXXII, УПИ XXXIII и УПИ XXXIV, изграждане на две гаражни клетки и ФЕЦ до 30 kWp”.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.   

Приложение