На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №259/03.07.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение наподробен  устройствен план ПУППЗ /план зазастрояване/, като ПИ 03695.18.2 отреден заВинарскаизба с административна частсе отреди заВинарска изба с административна част и фотоволтаична централапо Кадастралната карта на землище с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03695, общ. Ивайловград.