На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №171/05.04.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи    проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване /, като се промени дворищната регулация по съществуващи кадастрални граници на ПИ 43, кв. 12 по ПУП на с. Розино и се раздели на УПИ I за обществено обслужване и образуване на ново УПИ III за обществено облужване.