О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 270 от 06.07.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП- специализирана план схема на обект: „Присъединяване на ФЕЦ „Чобанов-2““ в УПИ VI-114, кв. 12 по плана на с. Плевун. общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.