О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 267 от 06.07.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП- специализирана план схема на обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ до 100kWp в УПИ XIII, кв. 25 по плана на гр. Ивайловград към електроразпределителната мрежа“ с местонахождение: УПИ XIII-1107 „за ФЕЦ“, кв. 25; ул. Възрожденска; ул. 6-ти Септември; ул. Шипка и  УПИ X-1185 „за ТП“, кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.