О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 271 от 06.07.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП- специализирана план схема на обект: „Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ „Хасиенда Ивайловград-3““ в УПИ XII, кв. 61 по плана на гр. Ивайловград. общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.