На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №200/19.04.2024г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „ФЕЦ с мощност до 500 kW с БКТП 0,4/20 kV, 630kVA“ в УПИ XIX-1107, кв. 28 по ПУП на гр. Ивайловград.