О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ИПР (изменение на план за регулация) на УПИ ХIV-47 и УПИ V-48,  като дворищната регулация между тях се промени по съществуваща кадастрална граница и уличната регулация се промени по съществуващата сграда във УПИ ХIV-47 от кв. 4 по ПУП на с. Плевун. ЕКАТТЕ 55748, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

     Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.  

От общинска администрация

 

проект с. Плевун