Община Ивайловград обявява

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2018/2019 г., считано от 01.10.2018 г.  на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград. Земеделските земи от ОПФ, предмет на търга, са подробно описани в Приложение №1 (списъка на всички имоти по землища).

Определена е начална тръжна годишна наемна цена (оферта) за всеки имот, съгласно Решение №14/29.01.2019 г. на Общински съвет Ивайловград в размер на 12,00 лв./дка.

Търговете да се проведат в стая 307, етаж IІІ на Общината, с начален час 10.00 ч., както следва:

  • 06. 03.2019 г. – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат  задължения към Община Ивайловград и имат регистрирани в системата на БАБХ животновъдни обекти и брой животни в тях.

  • 12. 03.2019 г. – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат  задължения към Община Ивайловград и имат регистрирани в системата на БАБХ животновъдни обекти и брой животни в тях.

Тръжните документи се закупуват и подават в стая 103 на етаж I на Община Ивайловград в срок до 17.00 ч. на дните предхождащи търговете.

Повече информация за Обявата

Приложение към Обява