На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 272 от 06.06.2024 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на специализирана устройствена схема за линеен обект на строеж: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV посредством разкъсване и направа на кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 kV „Площада“ за захранване на ФЕЦ „Кая Солар“ и ФЕЦ „Кая Енерджи“.

Местонахождение: УПИ I, кв. 122 по ПУП /ПИ 32024.66.918 по КК/ и УПИ VI, кв. 124 по ПУП /ПИ 32024.66.274 по КК/ и съществуваща улична мрежа на град Ивайловград, общ. Ивайловград”.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.