О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №320/02.07.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи  проект за изменение на подробен  устройствен  план –  план за регулация  (ПУП-ПР), на поземлен имот 68 от квартал 7 по ПУП на с. Попско ЕКАТТЕ 57769, общ. Ивайловград.

От общинска администрация Ивайловград