На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №055/07.02.2022г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план –  план за регулация  (ПУП-ПР), на УПИ I-31 и УПИ V-59 от кв. 16 по ПУП на с. Белополци, ЕКАТТЕ 03681, общ. Ивайловград, обл. Хасково, като дворищната регулация между тях се промени по съществуваща ограда.

От общинска администрация Ивайловград