О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №319/02.07.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), на поземлен имот 49 от квартал 5 по ПУП на с. Попско,ЕКАТТЕ 57769, общ. Ивайловград

От общинска администрация Ивайловград