О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №90/19.09.2022 г., Решениe №92/19.09.2022 г., Решениe №93/19.09.2022 г. и Решениe №94/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №335/29.09.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

1Двуетажна масивна сграда – Здравна служба, със застроена площ 160 кв. м, построена в УПИ IV от кв. 11, по ПУП на с. Попско, общ. Ивайловград, одобрен със Заповед №529/19.04.1967 г., актувана с АЧОС №2917/28.02.2022 г., при начална тръжна цена в размер на 17 320.00 лв. (седемнадесет хиляди триста и двадесет лева и нула стотинкибез ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.10.2022 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 09:30 часа.

2. Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/ IV-27 от кв. 8 по ПУП на с. Пъстроок, одобрен със Заповед №538/31.07.1984 г., с площ 1050 кв.м., актуван с АЧОС №295/21.03.2000 г., при начална тръжна цена в размер на 5 410.00 лв. (пет хиляди четиристотин и десет лева и нула стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.10.2022 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:00 часа.

  

3. Поземлен имот №23, с площ 430 кв. м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – бивше Кметство, със застроена площ 114.6 кв. м. по неодобрен кадастрален план на с. Ленско, актуван с АЧОС №821/15.02.2005 г., при начална тръжна цена в размер на 7 890.00 лв. (седем хиляди осемстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.10.2022 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:30 часа.

 

4. Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/ ХVII от кв. 22А по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., с площ 360 кв. м., актуван с АЧОС №1535/28.03.2013 г., при начална тръжна цена в размер на 7 720.00 лв. (седем хиляди седемстотин и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.10.2022 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 11:00 часа.

 Тръжните документи да се закупуват и се подават в стая 103, І етаж на Община Ивайловград, в срок до 17.00 ч. на 17.10.2022 г., при цена 72.00 лв. с ДДС.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 17.10.2022 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторен търг да се проведе на 25.10.2022 г.  по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 17.00 ч. на 24.10.2022 г.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имот се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  на Община Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.