На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че със Заповед № 216 от 10.05.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробен  устройствен  план план за регулация и застрояване (ПУПИПРЗ), като се променя дворищната регулация по съществуващите кадастрални граници на поземлен имот 43, кв.12 по ПУП на с. Розино и се разделя на УПИ I за обществено обслужване и се образува ново УПИ III за обществено обслужване.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.

Приложение