На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за подробен  устройствен  план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I-за ел. подстанция, УПИ II- за озеленяване от кв. 17 по регулационния план на гр. Ивайловград,  промяна на част от границите на ПИ 32024.31.858, ПИ 32024.31.868 и ПИ 32024.31.870 и отреждането на нови УПИ I-за ел. подстанция, УПИ V- за озеленяване, УПИ VI- за обществено обслужване, УПИ VII- за озеленяване и улица от о.т. 170а, о.т. 171б и о.т. 171в.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград

Приложение