На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че със Заповед № 174 от 11.04.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), в УПИ IV – 552 от кв. 2, по ПУП на гр.Ивайловград, общ. Ивайловград, като УПИ IV – за селскостопанска продукция се преотреди за склад за вино, материали и   ФЕЦ до 30 kW и се предвиди ново застрояване.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.

Приложение