На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №158/29.03.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР /план за регулация /,  като се промени дворищната регулация на УПИ I – 232, 233 от кв.18 по ПУП на с. Камилски дол, община Ивайловград, по съществуващите кадастрални граници на ПИ 232.