О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се променя дворищната регулация между УПИ III-96 и УПИ ХV-95 от кв. 9 по  ПУП на с. Драбишна, ЕКАТТЕ 23056, общ. Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

     Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.  

От общинска администрация

 

Проект за изменение на ПУП – План за регулация на дворищната регулация на УПИ III-96 и УПИ XV-95, кв. 9 по ПУП на с. Драбишна