На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №210 от 29.04.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на ПУП- ИПР/изменение на план за регулация/ за обединяване на УПИ I-726, ПИ 1119, ПИ 1120 и ПИ 1097 в нов УПИ I-за ФЕЦ, кв. 35 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.