На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №175 от 11.04.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на ПУП- ПР/изменение на план за регулация/, като се променя дворищната регулация на УПИ IX – 32 от кв. 7 по ПУП на с. Свирачи, общ. Ивайловград по съществуващите кадастрални граници на поземлен имот 32.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.

Приложение