На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план план за регулация и застрояване (ПУППРЗ), като УПИ V-1116, УПИ VI-1116 и УПИ VII-1116 от кв. 28а, по ПУП на гр.Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград се обединят в един урегулиран поземлен имот УПИ XX-1116 и се отреди “за фотоволтаична централа до 200 кW.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

Приложение