На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №352/10.10.2022 г., на Кмета на Община Ивайловград е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ИПР /подробен устройствен план – изменение на план за регулация/, като част от УПИ V-404 от кв. 49 по ПУП на гр. Ивайловград ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, от около 62 кв. м. се обособи в самостоятелен УПИ /урегулиран поземлен имот/, въз основа на представената скица – предложение съгласно изискванията на чл. 135 ал.2 от ЗУТ.