На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР (изменение на план за регулация) на част от квартал 10, УПИ II-53, УПИ III-53 и УПИ IV-54,  като дворищната регулация между тях се промени по съществуващите кадастрални граници и уличната регулация на УПИ III-53  се промени по съществуващите кадастрални граници /изградените улици/ по ПУП на с. Белополяне. ЕКАТТЕ 03695, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

Приложение