О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №521/21.10.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план –  план за регулация  (ПУП-ПР), като се промени уличната регулация от О.Т. 62 до О.Т. 23 покрай поземлен имот 93 и поземлен имот 94 от квартал 9 по ПУП на с. Плевун. ЕКАТТЕ 55748, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

От общинска администрация Ивайловград