На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПРЗ (план на регулация и застрояване) на квартал 17, урегулирани  поземлени имоти ІІ-114, ІІІ-116 и ХІ-116,  като същите се обединят в един урегулиран  поземлен имот ІІ-114, 116 и се предвиди ново застрояване за отдих и туризъм по ПУП на с. Мандрица, ЕКАТТЕ 47069, общ. Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.                

Изработеният проект можете да видите ТУК.