На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №157/29.03.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР /план за регулация /, като се коригират дворищно – регулационните линии на УПИ III- 155, УПИ IV-154, УПИ VI-153,154, УПИ VI-общ. и УПИ VII-153, кв. 19 по ПУП на с. Плевун. Новите УПИ да се формират по границите на  ПИ 154.