На основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №379/07.09.2023 г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи    проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР ( план за регулация), като УПИ VIII – 1135 от кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, се раздели на два урегулирани поземлени имота според документа за собственост, въз основа на представената скица – предложение съгласно изискванията на чл. 135 ал. 2 от ЗУТ.