На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №220/08.06.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи проект за изменение на подробен устройствен план ПУППРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) като, УПИ I и УПИ II от кв. 11, по ПУП на с. Покрован, ЕКАТТЕ 57145, общ. Ивайловград се обединят в един урегулиран поземлен имот и се отреди за предимно производствени нужди.