На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №174/28.04.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи проект за изменение наподробен  устройствен  план ПУППРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) като,  УПИ І-440-за търговска дейност, заведение за обществено хранене, автосервиз с автомивка, аптека, медицински център и ТП в зона за обществено обслужване от кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, се преотреди за търговска дейност, заведение за обществено хранене, автосервиз с автомивка, аптека, медицински център, ТП и бензиностанция в зона за обществено обслужване.