О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №183/27.05.2022г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен  план ПУП-ПЗ (изменение на план за застрояване) за поземлен имот 32024.39.7 по Кадастралната карта на землище Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като ПИ 32024. 39.7 отреден за хранително-вкусовата промишленост се преотреди за фотоволтаична централа.