На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №114/01.04.2022 г. на Светла Моллова ЗА Кмет на Община Ивайловград съгласно Заповед №111/24.03.2022 г. е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план –  план за регулация  (ПУП-ПР) на УПИ X и алея между УПИ X и УПИ XI, от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като алеята се предаде към УПИ X и отпадне регулацията между тях, въз основа на представената скица – предложение съгласно изискванията на чл. 135 ал.2 от ЗУТ.

Приложение