О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №040/20.01.2022г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот 7 по неодобрения кадастрален план на с. Черни рид, ЕКАТТЕ 80995, общ. Ивайловград, като от имота се образува кв. 2 с УПИ I- отреден за ЖМ и УПИ II- отреден за озеленяване и се предвиждат нови улици около квартала.

 

От общинска администрация Ивайловград