О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №309/28.06.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се промени дворищната регулация между УПИ VII-108, УПИ VI-104 и УПИ V-105 по имотните граници на ПИ 104 от квартал 20 по ПУП на с. Свирачи, общ. Ивайловград.

От общинска администрация Ивайловград