О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №048/19.01.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи  проект за изменение наподробен  устройствен  план ПУППРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) като,  УПИ V-1116, УПИ VI-1116 и УПИ VII-1116 от кв. 28а, по ПУП на гр.Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград се обединят в един урегулиран паземлен имот и се отреди “за фотоволтаична централа до 200 кV.