На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №237/23.06.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи проект за изменение наподробен  устройствен  план ПУППРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) на дворищната регулация между УПИ ХХХ-439-отреден за бензиностанция, игрална зала за хазартни игри, магазин, хотел, кафе –бар и офис  и УПИ  ІХ – отреден за парк и ресторант градина от кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград,