ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД

ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

 

 

Във връзка с искане на Окръжен съд – Хасково с вх. №033/31.01.2024 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 5 съдебни заседатели за Районен съд – Ивайловград, ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

Общински съвет – Ивайловград кани всички заинтересовани лица на Община Ивайловград да представят необходимите документи в срок до 12.02.2024 г. включително, в деловодството на Общински съвет, стая №103 в сградата на Община Ивайловград.

Допуснатите кандидати за съдебни заседатели следва да се явят на изслушването по чл.68а от ЗСВ пред комисия към Общински съвет – Ивайловград, което ще се проведе на 15.02.2024 г. от 16.30 часа.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
 2. да бъдат дееспособен български граждани;
 3. да са на възраст от 21 до 68 години;
 4. да имат настоящ адрес в община Ивайловград;
 5. да имат завършено най-малко средно образование;
 6. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 7. да не страдат от психически заболявания.

 

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебни заседатели не могат да бъдат избрани за повече от два последователни мандата към Районен съд Ивайловград.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Ивайловград, следните документи:
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Образци на документите /заявление и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Ивайловград, стая № 103 в сградата на Община Ивайловград, както и на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

 

 

 

БОГДАНА БОГДАНОВА

Председател на Общински съвет Ивайловград