На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №523 от 01.12.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробрен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПЗ), КАТО УПИ I и УПИ II – отредени за жилищно строителство от кв.11 по ПУП на с. Покрован, общ. Ивайловград се обединят в един, УПИ I – отреден за „фотоволтаична централа” и зона „за предимно производствени нужди”.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.