На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 105 от 08.03.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП- специализирана план схема на обект:  „Кабелна линия НН-1кV за ФЕЦ Тодоров (от разпределително табло-РТ 0,4 кV до електромерно табло ТЕПО 1Т, разположено при стълб №25 на ВЛ НН)“ с. Плевун, общ. Ивайловград”.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.