На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №409 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП – специализирана план схема на обект: „Изграждане на кабелна линия НН – външна връзка на ФЕЦ „Елтранс-Славеево” към техническата инфраструктура”.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.