На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №408 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП – специализирана план схема на обект: „Кабелни линии НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност до 200 kW в УПИ I от кв.5, по плана на с. Хухла, общ. Ивайловград” .

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.