На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №151 от 06.04.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на ПУП- специализирана план схема на обект: „Кабелна линия НН 0,4 kV от ЕТ, монтирано на стълб 10, извод 1, ТП – Хухла до РТ-ФЕЦ в имот с ПИ 104, кв. 10 от плана на  с. Хухла, общ. Ивайловград за присъединяване на „ФЕЦ „А-ЕКС-ДИ“ ЕООД.“

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.