Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за  управление на общинските пътища на територията на община Ивайловград”.

То ще се проведе  на 28 април 2022 г. (четвъртък) от 16:30 часа, в зала №306 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената Наредба от Община Ивайловград, въз основа на коeто Общински съвет да вземе информирано решение.